DIAMANTE PLAZA

OPIS

Kompleksowe wykonanie robót drogowych przed budynkiem od ul. Dekerta oraz w obrębie budynku – roboty rozbiórkowe, wjazd, parkingi, chodniki z kostki betonowej, ukształtowanie terenu. Wykonanie chodnika od ul. Grudzińskiego wraz z korytkiem odwadniającym. Wykonanie robót remontowych drogowych w ul. Dekerta, na odcinku od skrzyżowania z ul. Klimeckiego do przejścia ciepłociągiem przez ul. Dekerta – frezowanie nawierzchni, usuniecie warstw bitumicznych, podbudowy z kruszywa, nawierzchnia z betonu asfaltowego i ścieki uliczne z kostki granitowej.

INFORMACJE

MIEJSCE

Budynek biurowy
ul. Dekerta
Kraków

CZAS REALIZACJI

kwiecień 2009 – październik 2009

INWESTOR

Hochtief Polska S.A.
ul. Lubicz 27
Kraków